Regulamin sklepu i polityka zwrotów

 1. Informacje ogólne

Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Butuś działającym pod adresem: www.butus.pl. który prowadzony jest Przez Sprzedawcę.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – rozumie się przez to BUTUŚ Beata Zawistowska-Wójcik z siedzibą w Cieszynie, ul. Mennicza 22, o numerze NIP: 5482690631

Kliencie — rozumie się przez to osobę fizyczną , posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Sklepie — rozumieć się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę po adresem internetowym www.butus.pl

Towarze lub Towarach — rozumie się przez to towar lub towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w sklepie.

Cenie — rozumie się przez to cenę Towaru umieszczoną przy każdym Towarze. Ceny podane są w złotówkach polskich i zawierają podatek Vat /są cenami brutto/. Cena nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta.

Dostawcy – rozumie się przez to wyspecjalizowana, firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

Kosztach dostarczenia Towaru — rozumie się przez to koszty związane z dostarczeniem Towaru zamówionego przez Klienta.

Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 1. Ogólne warunki korzystania ze sklepu.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, zamówienia przyjmowane są przez stronę https://www.butus.pl, możliwe jest również składanie zamówień telefonicznie lub osobiście.

Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie https://www.butus.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać

 • przeglądarkę internetową,
 • włączoną obsługę Java Script,
 • włączoną obsługę plików Cookies,
 • aktywny adres e-mail.
 1. Warunki i czas realizacji zamówienia

Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

 • wybraniu towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
 • dodania ich do koszyka,
 • wybraniu sposobu zapłaty i dostawy,
 • podaniu niezbędnych danych do realizacji zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu,
 • kliknięciu przycisku ,,kupuję”.

Czas realizacji liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy tj. od 1 do 3 dni roboczych. Jeżeli czas realizacji okazał by się dłuższy niż podany na naszych stronach, skontaktujemy się z kupującym, aby poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W razie czasowej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Należność za towar oraz koszty transportu mogą być regulowane w jednej z następujących form płatności:

 • przelewem,
 • za pobraniem przez kuriera,
 • gotówką lub kartą jeśli jest odbiór własny w punkcie sprzedaży.

W przypadku płatności na poleceniu przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Należność należy przesłać na rachunek bankowy w Banku. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i ją anulować, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby.

Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, sklep nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar objęty zamówieniem wraz z fakturą VAT. Do wystawienia faktury VAT prosimy uzupełnić niezbędne dane. Dostawa zamówionego towaru odbywa się przez Wysyłkę towaru pod wskazany przez Klienta adres poprzez firmę kurierską, doliczany jest wtedy koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Możliwy jest również odbiór osobisty w punkcie sprzedaży, klient nie ponosi wtedy kosztów transportu.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm czy plomb naklejonych na przesyłce. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy.

 1. Zwrot oraz wymiana Towaru
 1. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz.U. Nr 22 poz.271 z późn.zm./ Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

Zwrot należy wysłać niezwłocznie, na koszt Klienta, na adres:

Sklep Butuś
ul. Mennicza 22
43-400 Cieszyn

Zwrot zapłaty za towar nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia odstąpienia od umowy wraz z towarem, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres podany przy składaniu zamówienia.

 1. Gwarancja i reklamacja towaru

Zgodnie z ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego 2 dnia 27 lipca 2002r./Dz.U. Z 2002:. Nr 141/wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących Klientami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia Konsument o niej nie wiedział.

Reklamację należy składać w formie elektronicznej wysyłając na podany e-mail dostępny w sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze Wskazaniem żądania Klienta,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeżeli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

Wszelkie zwroty towarów należy kierować na adres:

Sklep Butuś
ul. Mennicza 22
43-400 Cieszyn,

wraz z dowodem zakupu towaru.

 1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym sklepu, a także dotyczących usług i towarów reprezentowanych w Sklepie.

Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną . Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 1. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021.

Polityka prywatności

Składając zamówienie, kupujący zgadza się na przechowywanie danych w bazie Sklepu w celu realizacji umowy. Dane personalne kupującego nie będą udostępniane żadnemu zewnętrznemu reklamodawcy. Kupujący ma dostęp do swoich danych, może je zmienić lub usunąć.

Sklep jest administratorem bazy danych, zawierającej dane personalne klientów, którzy dokonywali transakcji za pośrednictwem Sklepu.

Dane personale udostępnione przez kupującego są chronione prawem przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Przechowywane dane są chronione zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) by zapobiec dostępowi doń przez osoby trzecie.